Vlaamse Gaai 2

4356 DC Oostkapelle

0118-583989

info@ehsoostkapelle.nl

Leerlingenzorg (over toetsen)

Door de IB-er, juf Riëtte van Moolenbroek, 30-01-2018

Toetsen

Tijdens een schooldag volgen de leerkrachten de leerlingen op verschillende manieren. Door middel van observatie wordt gekeken wat een leerling doet en hoe hij/ zij zich gedraagt.  Daarnaast volgen de leerkrachten hoe de leerlingen het onderwijs verwerken in het maakwerk. Maandelijks worden de toetsen behorend bij de methoden afgenomen in de groepen 3 tot en met 8, aan het einde van het blok. Dit noemen we toetsen op de korte termijn. De leerling wordt bevraagd op leerstof dat kort geleden is aangeboden, passend bij de methode. Twee keer per jaar toetsen we de leerlingen op de lange termijn, deze toetsen worden methode onafhankelijk genoemd, de Cito-toetsen. Deze toetsen meten de vooruitgang en de ontwikkeling van de leerlingen.

De toetsen die we afnemen:

Methodetoetsen (en repetities):  We kijken naar het kind en de leerstof. Nadat we in de groep 4 weken hebben gewerkt, toetsen we in hoeverre de kinderen de nieuwe leerstof beheersen: de methodetoetsen. Die toetsen gaan over de leerstof waaraan de voorgaande weken gewerkt is. Deze toetsen worden elke maand afgenomen voor de vakken rekenen, taal/spelling en begrijpend lezen en in de bovenbouw ook voor biologie, aardrijkskunde en geschiedenis. De cijfers die voor deze toetsen worden gehaald bepalen in sterke mate het rapportcijfer.

Cito-toetsen: We kijken naar het kind en zijn eigen ontwikkeling. Tweemaal per jaar (januari en mei/juni) worden er Cito-toetsen gemaakt. In deze toetsen staat de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal.  Is de leerling in de afgelopen tijd voldoende vooruit gegaan? Ontwikkelt deze leerling zich naar verwachting? zijn vragen die hierbij centraal staan. Vanaf groep 1 (kinderen die in het najaar jarig zijn) tot en met groep 8 volgen we zo de ontwikkeling van het kind op deze wijze. Het gaat nu niet om de leerstof van de achterliggende weken, maar over de vorderingen in de achterliggende maanden. Deze toetsen zijn breder van opzet. De leerlingen worden getoetst op de hoofdvakken. In de groepen 1 en 2 zijn dat de toetsen 'Taal voor kleuter' en 'Rekenen voor kleuters'. In de groepen 3 tot en met 8 worden de toetsen Rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen afgenomen. In groep 7 en 8 wordt naast spelling onveranderlijke woorden ook werkwoordspelling en Engels getoetst.

De resultaten van de Cito-toetsen worden verdeeld in onderstaande niveaus:
Niveau A: 25 % goed - zeer goed (hoogst scorende leerlingen) 
Niveau B: 25 % ruim voldoende - goed (landelijk gemiddelde)
Niveau C: 25 % matig tot voldoende (net onder landelijk ge middelde)
Niveau D: 15 % zwak - matig (onder het landelijk gemiddelde) Niveau E: 10 % zeer zwak - zwak (laagst scorende leerlingen) .
 
Schooleindtoets: Groep 8 doet in april mee met de Cito-eindtoets Basisonderwijs. Het afnemen van deze toets is belangrijk voor leerling en voor de school. De toets geeft aanvullende informatie over het niveau van de leerling. Het resultaat van de toets kan nodig zijn om een juist advies te geven naar het voortgezet onderwijs, dit is niet leidend. We vergelijken de resultaten met het landelijk gemiddelde.

Ook voor school geven deze toetsen belangrijke informatie. De indeling van de schoolgroep is gebaseerd op het aantal gewogen leerlingen op school, oftewel het vastgestelde leerlingengewicht. Het leerlingengewicht wordt bepaald door onder andere het opleidingsniveau van de ouders. Onze school kent een laag leerlingengewicht, met als gevolg dat de gestelde eisen aan onze school hoger liggen dan de 'gemiddelde school in Nederland'. Daarnaast kunnen we onze resultaten vergelijken met die van andere scholen. We kunnen zien hoe onze resultaten zich verhouden tot andere scholen in het samenwerkingsverband en Nederland. Daar waar nodig passen we ons onderwijs aan en verbeteren we het.