Vlaamse Gaai 2

4356 DC Oostkapelle

0118-583989

info@ehsoostkapelle.nl

Medezeggenschapsraad Eben-Haëzerschool

In de MR zitten twee personeelsleden en twee ouders. De MR vergadert ongeveer vier keer per jaar. Zodoende kan er adequaat worden ingespeeld op onderwerpen die op dat moment van belang zijn. Het betreft diverse onderwerpen. U kunt bijvoorbeeld denken aan het formatieplan, betrokkenheid van ouders bij de school en de verwachte nieuwbouw van de school. Diverse MR-taken zijn door de fusie met de VCPOZ overgenomen door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

 

Wij gaan voor een optimaal functioneren van de MR. Daar hoort bij dat we recht doen aan datgene wat leeft binnen de achterban van onze school. Contact tussen onze achterban en MR vinden wij daarom belangrijk. Vergaderingen zijn openbaar (zie voor data de website en nieuwsbrieven van de school) en er is een eigen mailadres. Ook zijn de leden van de MR bereid om met u in gesprek te gaan.  De MR wil laagdrempelig zijn en nodigt u hartelijk uit uw meningen en wensen te delen met de MR.
Het e-mailadres van de MR is: medezeggenschapsraad@ehsoostkapelle.nl
De data van vergaderen zijn voor dit schooljaar: 16 februari en 11 mei.